Lễ hội kỷ niệm 20 năm thành lập & 43 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hội nghị khoa học sức khỏe quốc tế Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, kỷ niệm 20 năm thành lập – 43 năm xây dựng và phát triển. Thật tự hào CTUMP!
“𝑁𝑒̂́𝑢 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑟𝑎 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡. 𝐿𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖. 𝑁𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑜 𝑛𝑔𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖. 𝑇𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑚𝑜̣̂𝑡 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑛 𝑣𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ”
Một số hình ảnh của Chương trình: